Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiökokous 14.12.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ  PÖRSSITIEDOTE         14.12.2010           klo 15.55

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.12.2010

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.12.2010, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.9.2009 – 31.8.2010 ei jaeta osinkoa.

 

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

Yhtiön hallitukseen valittiin:

 

Rainer Häggblom

Reijo Järvinen

Topi Karppanen

Antti Vaahto

Mikko Vaahto

 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Panu Juonala.

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakelajien yhdistämisestä yhtiöjärjestystä muuttamalla ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön K-lajin osakkeen omistajille. Uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300.000 uuden osakkeen annista.

 

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

 

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 14.12.2010 valinnut puheenjohtajaksi Reijo Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblomin.

 

Lahdessa 14.12.2010

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Anssi Klinga
Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj
puh. 050 466 1470

 

 

Vaahto Group –konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.

 

 

LIITE 1.

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

 

1 § Yhtiön toiminimi on Vaahto Group Plc Oyj ja kotipaikka Hollola.

 

2 § Yhtiön toimialana on metalliteollisuuden harjoittaminen ja sen tuotteiden kotimainen ja kansainvälinen kauppa. Yhtiön toimialana on huolehtia myös Vaahto Group -konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnosta ja rahoituksesta. Yhtiö huolehtii myös konsernin yhtiöiden organisaatiosta, rahoituksesta, laskentatoimesta, konttoripalveluista, osto- ja myyntitehtävistä sekä muista konsernin hallintopalveluista. Yhtiö voi hankkia patentteja ynnä muita oikeuksia konsernin lukuun sekä tarjota konsulttipalveluja, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, harjoittaa vuokrausta, muuta leasing-toimintaa sekä sijoittaa varojaan osakkeisiin, arvopapereihin ja muihin rahamarkkinainstrumentteihin. Yllämainittua toimintaa yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen.

 

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

 

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja.

 

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

 

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

 

Hallitus päättää prokuran myöntämisestä ja lakkauttamisesta. Prokurat voidaan antaa siten, että prokuristi edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen prokuristin kanssa tai hallituksen jäsenen kanssa.

 

7 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

 

Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

8 § Yhtiön tilikausi alkaa 1 päivänä syyskuuta ja päättyy elokuun 31 päivänä.

 

9 § Yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksen mukaisesti pitää joko yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä tai Lahdessa.

 

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina huomioiden osakeyhtiölain mukaiset kutsuaikamääräykset, yhtiön internet-sivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

 

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

 

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

 

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

 

valittava

8. hallituksen jäsenet; sekä

9. tilintarkastaja.