Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiökokouskutsu

VAAHTO GROUP PLC OYJ                 PÖRSSITIEDOTE            23.5.2012 klo 14.00

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 19. päivänä kesäkuuta 2012 klo 13:00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä aiemman neljän (4) jäsenen sijasta.

7. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhden (1) uuden jäsenen yhtiön hallitukseen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.12.2011 valittujen hallitusten jäsenten lisäksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Sami Alataloa. Hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.vaahto.fi.

8. Tilikauden ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Yhtiön kuluva tilikausi 1.9.2011 – 31.8.2012 ehdotetaan pidennettäväksi kuuteentoista (16) kuukauteen päättymään 31.12.2012. Edellä mainitusta johtuen hallitus ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

 

”8 § Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy joulukuun 31. päivänä.”

 

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Vaahto Group Plc Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.vaahto.fi. Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 3.7.2012 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.6.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.6.2012 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)    puhelimitse numeroon 020 1880 355;

b)   sähköpostitse osoitteeseen ; tai

c)    kirjeitse osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Vaahto Group Plc Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.6.2012. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 14.6.2012 ennen klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 23.5.2012 yhteensä 3.903.468 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 3.903.468 ääntä.

 

Lahdessa 23. päivänä toukokuuta 2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

vt. toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 0400-127664